Size bir telefon kadar yakınız
0.346 224 02 58 - 0.555 882 84 58

Gizlilik Koşulları

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

1- TARAFLAR

Bir tarafta “SİVAS KAPSAM EĞİTİM KURUMLARI “ adresinde mukim (bu sözleşmede kısaca olarak anılacaktır.)

Diğer tarafta “ZİYARETÇİ“ adreslerinde mukim (bu sözleşmede kısaca olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu, “SİVAS KAPSAM EĞİTİM KURUMLARI“ nın (WEB SİTESİ KAYIT İÇİN BİLGİ PAYLAŞIMI) projesi kapsamında  yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

3- (WEB SİTESİ KAYIT İÇİN BİLGİ PAYLAŞIMI) PROJE TANIMI;

Taraflar arasında belirtilen belgenin onayı olmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve / veya tüzel kişiye açıklanmamasını SİVAS KAPSAM EĞİTİM KURUMLARI temin eder.

4- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Sözleşmede tanımlanan (WEB SİTESİ BİLGİ PAYLAŞIMI) projesi esnasında SİVAS KAPSAM EĞİTİM KURUMLARI tarafından açıklanan iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yada diğer yasal korunmaya konu olan yada olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.

5- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. , (SİVAS KAPSAM EĞİTİM KURUMLARI) projesi kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi ‘a vermeyi taahhüt eder.
5.2. işbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, ünvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde Bilgi ve Belge Sahibinin izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder , kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde ‘a karşı öncelikle sorumludur.

5.3. SİVAS KAPSAM EĞİTİM KURUMLARI tarafından temin edilmiş proje ile ilgili belge ve bilginin, firmasının rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin firması tarafından öğrenilmesi halinde, bundan dolayı sorumlu olacaktır. Bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan KURTULAMAZ.

5.4. İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6- SÜRE

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, SİVAS KAPSAM EĞİTİM KURUMLARI, firması ile (WEB SİTESİ BİLGİ PAYLAŞIMI) projesinin başlatılması ile başlayıp, bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir.

7- TEBLİGAT

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

8- UYUŞMAZLIK

İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda Sivas Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Web Sitemize girip bilgi paylaşımında bulunan herkes bu sözleşmeyi ve kuralları kabul etmiş sayılırlar.

SİVAS KAPSAM EĞİTİM KURUMLARI